ADULT SENIOR

ADULT SENIOR

ADULT SENIOR Εμπλουτισμ_νη με κοτ_πουλο Δημιουργ_θηκε για ηλικιωμ_νες γ_τες, συμβ_λει στην σωστ_ λειτουργ_α των κυττ_ρων στην δι_ρκεια της γ_ρανσης. Το κοτ_πουλο ε_ναι η μ_νη πηγ_ των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_νη * 66% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + Μ&Eta__ΛΟ για ισχυρ_ πρεβιοτικ_ δρ_ση Natura Vita Complex ε_ναι…

ADULT STERILIZED

ADULT STERILIZED

ADULT STERILIZED Εμπλουτισμ_νο με ψ_ρι Δημιουργ_θηκε για αποστειρωμ_νες γ_τες και για γ_τες που _χουν τ_ση στην παχυσαρκ_α. Περι_χει φυτικ_ς _νες. Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε λ_πος για με_ωση των θερμ_δων Το ψ_ρι ε_ναι η μ_νη πηγ_ των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_νη * 81% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ +…

ADULT STERILIZED

ADULT STERILIZED

ADULT STERILIZED Εμπλουτισμ_νη με χοιριν_ Δημιουργ_θηκε για αποστειρωμ_νες γ_τες και για γ_τες που _χουν τ_ση στην παχυσαρκ_α. Περι_χει φυτικ_ς _νες. Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε λ_πος για με_ωση των θερμ_δων Το χοιριν_ ε_ναι η μ_νη πηγ_ των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_νη * 86% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ +…

ADULT EXIGENT

ADULT EXIGENT

ADULT EXIGENT Εμπλουτισμ_νη με χοιριν_ Δημιουργ_θηκε για απαιτητικ_ς γ_τες, με ιδια_τερα ν_στιμες πρωτε_νες Το χοιριν_ ε_ναι η μ_νη πηγ_ των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_νη * 75% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + Μ&Eta__ΛΟ για ισχυρ_ πρεβιοτικ_ δρ_ση Natura Vita Complex ε_ναι _να μοναδικ_ με_γμα φυτικ_ν εκχυλισμ_των για…

ADULT BEAUTY

ADULT BEAUTY

ADULT BEAUTY Εμπλουτισμ_νο με ψ_ρι Ω-3 για δ_ρμα και γο_να Ο σολομ_ς και ο τ_νος ε_ναι η μ_νες πηγ_ς των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_νη * 74% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΗ_ΛΟ για ισχυρ_ πρεβιοτικ_ δρ_ση Natura Vita Complex ε_ναι _να μοναδικ_ με_γμα φυτικ_ν εκχυλισμ_των για…

ADULT OUTDOOR

ADULT OUTDOOR

ADULT OUTDOOR Εμπλουτισμ_νη με κοτ_πουλο Δημιουργ_θηκε για δραστ_ριες γ_τες, με σωστ_ περιεκτικ_τητα σε πρωτε_νες και υδατανθρ_κες Το κοτ_πουλο ε_ναι η μ_νη πηγ_ των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_νη * 77% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + Μ&Eta__ΛΟ για ισχυρ_ πρεβιοτικ_ δρ_ση Natura Vita Complex ε_ναι _να μοναδικ_ με_γμα…

ADULT SENSIBLE

ADULT SENSIBLE

ADULT SENSIBLE Εμπλουτισμ_νη με π_πια και κουν_λι Δημιουργ_θηκε για ευα_σθητες γ_τες, βοηθ_ει το ευα_σθητο πεπτικο συστημα. Η π_πια και το κουν_λι ε_ναι η μ_νες πηγ_ς των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_νη * 73% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + Μ&Eta__ΛΟ για ισχυρ_ πρεβιοτικ_ δρ_ση Natura Vita Complex ε_ναι…