ΓΑΤΙ_ 1-12 ΜΗΝ_Ν

ΓΑΤΙ_ 1-12 ΜΗΝ_Ν

ΓΑΤΙ_ 1-12 ΜΗΝ_Ν Εμπλουτισμ_νη με χοιριν_ Ισορροπημ_νη τροφ_ για γατι_ και νεαρ_ς γ_τες που ενισχ_ει την ενεργοπο_ηση του ανοσοποιητικο_ συστ_ματος. Το χοιριν_ ε_ναι η μ_νη πηγ_ των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_νη * 81% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + Μ&Eta__ΛΟ για ισχυρ_ πρεβιοτικ_ δρ_ση Natura Vita Complex…

ΓΑΤΙ_ 1-12 ΜΗΝ_Ν

ΓΑΤΙ_ 1-12 ΜΗΝ_Ν

ΓΑΤΙ_ 1-12 ΜΗΝ_Ν Εμπλουτισμ_νο με ψ_ρι Ισορροπημ_νη τροφ_ για γατι_ και νεαρ_ς γ_τες που ενισχ_ει την ενεργοπο_ηση του ανοσοποιητικο_ συστ_ματος. Ο σολομ_ς και ο τ_νος ε_ναι η μ_νες πηγ_ς των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_ν_ & 78% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + Μ&Eta__ΛΟ για ισχυρ_ πρεβιοτικ_ δρ_ση…