ADULT SENIOR

ADULT SENIOR

ADULT SENIOR Εμπλουτισμ_νη με κοτ_πουλο Δημιουργ_θηκε για ηλικιωμ_νες γ_τες, συμβ_λει στην σωστ_ λειτουργ_α των κυττ_ρων στην δι_ρκεια της γ_ρανσης. Το κοτ_πουλο ε_ναι η μ_νη πηγ_ των ζωικ_ν πρωτε_ν_ν. Ζωικ_ πρωτε_νη * 66% Δεν περι_χει δημητριακ_, χρωστικ_ς και συντηρητικ_ Χαμηλ_ περιεκτικ_τητα σε μαγν_σιο ΦΡΟΥΚΤΟΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + ΜΑΝΝΑΝ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ + Μ&Eta__ΛΟ για ισχυρ_ πρεβιοτικ_ δρ_ση Natura Vita Complex ε_ναι…